Nieuws

Standpunt VoorLoon opvang Asielzoekers aan de Dodenauweg in Kaatsheuvel

Medio december zijn de leden van de gemeenteraad vertrouwelijk geïnformeerd over het feit dat de gemeente voornemens is om 150 asielzoekers op te vangen in onze gemeente.
Op 28 december 2023 is de raad en zijn de omwonenden schriftelijk geïnformeerd.
Op 2 januari 2024 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden in de Werft om de omwonenden te informeren en hierbij was de gemeenteraad ook uitgenodigd. Een afvaardiging van onze fractie is hierbij aanwezig geweest. Op 4 januari 2024 heeft de besluitvorming in de raad plaatsgevonden.

VoorLoon is een sociale partij en we hebben steeds aangegeven positief te staan ten opzichte van opvang asielzoekers, iedereen die op de vlucht is heeft recht op een fatsoenlijke opvang. Ook wij zien de problemen in Ter Apel en vinden dat de gemeente Westerwolde, maar ook de omliggende gemeenten in de provincie Groningen niet alleen voor dit probleem kunnen opdraaien. Daarnaast begrijpen we dat we binnen de samenwerking in Hart van Brabant ook ons aandeel moeten leveren. We zijn ook een partij die het belangrijk vindt dat geluisterd wordt naar de zorgen die leven bij de inwoners en waren in eerste instantie teleurgesteld in de houding van de portefeuillehouder omdat er naar onze mening onvoldoende gedaan werd om de zorgen over veiligheid van de omwonenden weg te nemen en een actieve dialoog met de omwonenden te voeren. Het is voor ons niet de vraag of die zorgen terecht zijn maar als die leven moet daar serieus mee omgegaan worden.
We vinden het daarnaast belangrijk dat alle inwoners van onze gemeente (dus ook de inwoners van Loon) adequaat geïnformeerd worden over deze opvang.
Daarnaast hebben we onze zorgen geuit over de nu al hoge werkdruk op de gemeente en wat het effect hiervan voor alle inwoners van onze gemeente is.
Wij hebben er voor gekozen om deze aandachtspunten zo stellig mogelijk neer te zetten om zo de toezeggingen af te dwingen van het college die hier voor nodig zijn. We zijn blij dat het college die ook gedaan heeft. We hebben daarom besloten in te stemmen met het voorstel en zullen de ontwikkelingen goed blijven volgen en het college aanspreken indien de toezeggingen niet nagekomen worden.

Update inzake ontwikkelingen rondom het dorpshuis (Nieuwe Wetering)

Op 23 oktober 2023 heeft de fractie van VoorLoon een gesprek gehad met een delegatie van de stichting dorpshuis.

In de periode vanaf de zomer tot op heden is er regelmatig contact geweest met diverse Loonse verenigingen en toekomstige gebruikers van het dorpshuis om kennis te nemen van alle zorgen die er leven.

Op 21 december 2023 is er een informatie avond geweest voor raadsleden en één voor buurtbewoners inzake de toekomstige omgeving van het dorpshuis bij beide bijeenkomsten was een delegatie van de fractie van VoorLoon aanwezig
Op 8 januari 2024 heeft de stichting Dorpshuis een informatie avond georganiseerd om aan de politiek te laten zien wat de status van de plannen is en is inzage gegeven hoe de wensen en eisen van de toekomstige gebruikers verwerkt zijn in deze plannen. Hierbij was de voltallige fractie van VoorLoon aanwezig.
Op 16 januari 2024 vindt er een gesprek plaats tussen de fractie van VoorLoon en de portefeuillehouder om alle zorgen die bij ons leven en de opmerkingen en verzoeken die we vanuit de Loonse gemeenschap ontvangen onder haar aandacht te brengen.

Ledenvergadering VoorLoon

Graag nodigen wij onze leden uit voor onze ledenvergadering op woensdag 24 januari 2024 om 20.00 uur bij cafetaria Lily aan de Kloosterstraat 25.

De agenda is als volgt:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda (eventueel door leden toe te voegen punten)
 3. Verslag penningmeester
 4. Bestuurswissel ivm toetreden gemeenteraad van Bram Nieuwenhuisen
 5. Terugblik afgelopen raadsperiode
 6. Stand van zaken m.b.t. Dorpshuis (Nieuwe Wetering)
 7. Gemeentebegroting
 8. Kwaliteitsmeting gemeentelijke organisatie m.b.t. zelfstandigheid
 9. Rondvraag

Mocht u nog agendapunten willen toevoegen dan kunt u deze indienen bij het secretariaat info@voorloon.nl

Wij hopen u dan te ontmoeten om met ons van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en Fractie VoorLoon

Beeldvormende vergadering 30-11-2023: IBOR (Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte) en de Regionale Nota Publieke Gezondheid

IBOR

Het vernieuwde IBOR (Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte) raadsvoorstel werd gepresenteerd.
Voor de zomer is dit onderwerp ook al beeldvormend aan de orde geweest en op basis daarvan is het scenario uitgewerkt waarin de huidige gewenste onderhoudsniveaus in stand blijven met een impuls voor de vergroening voor de komende tien jaren.
Let wel, het gewenste niveau is niet het niveau van de uitvoering het afgelopen jaren. De partij die de uitvoering verzorgde heeft niet kunnen voldoen aan de contractuele verplichtingen. Gelukkig wordt er na vaststelling van dit raadsvoorstel in de raadsvergadering op 14 december 2023 een nieuwe aanbesteding gedaan. Er kan dan met een nieuwe professionelere partij gewerkt worden aan het onderhoud van onze openbare ruimtes.
Voor Loon is blij met de extra vergroening die in dit scenario is opgenomen, want één van de belangrijkste speerpunten uit ons verkiezingsprogramma is duurzaamheid. Met dit voorstel wordt er een mooie stap gezet in de juiste richting. Uiteraard blijven wij de uitvoering na de nieuwe aanbesteding in het oog houden, zodat er tijdig bijgestuurd kan worden indien nodig.

 

Regionale Nota Publieke Gezondheid

Ook is de regionale nota publieke gezondheid gepresenteerd.
Hierin zijn belangrijke gezondheid thema’s gekoppeld aan zaken zoals de nieuwe omgevingswet en klimaatbestendigheid. Hierbij is zeker ook aandacht voor belangrijke lokale zaken zoals aanwezigheid van het consultatiebureau in de directe omgeving (dus ook in de kern Loon op Zand), beweegroutes (bijvoorbeeld rondom De Venloene), watertappunten (bijvoorbeeld in de Kerkstraat in Loon op Zand), valpreventie voor ouderen en ondersteuning van mantelzorgers.
VoorLoon volgt deze ontwikkelingen op de voet en verneemt graag indien er bij u vragen spelen inzake deze onderwerpen die wij vervolgens in de gemeenteraad kunnen inbrengen.

 

Fractie Voor Loon

 

 

Gesprek met de stichting Dorpshuis Loon op Zand – 23 oktober 2023.

In dit gesprek is de voortgang van het project besproken en daarbij is vooral de grootte van de sportzaal/hal onderwerp van zorg bij beide partijen.
Hierbij is gekeken naar de belangen voor sportverenigingen en naar de mogelijkheden om het te kunnen exploiteren.
Alle argumenten zijn de revue gepasseerd.

 • De grootte van de sportzaal/hal
 • De inpasbaarheid in het bouwvlak
 • Mogelijkheden van exploitatie

Al die zaken kunnen pas goed worden beoordeeld als de architect met het voorstel komt, hoe dat het dorpshuis en sportzaal/hal eruit komen te zien (binnen het bouwvlak).

Hierbij zijn dan alle wensen van de sociaal culturele verenigingen , huis van de wijk verwerkt en waar mogelijk ook die van de sport (programma van eisen).
Eind november (inmiddels uitgesteld tot januari 2024, eind december is een tussentijdse update gegeven) komen de architect en projectleider met hun voorstel en daarbij zullen ze onderbouwen welke keuzes hebben geleid tot dit voorstel.

 

Tevens zal daar worden aangegeven wat eventueel wel kan en niet kan, alles binnen de kaders die door de raad zijn aangegeven. De volgende uitgangspunten heeft Voor Loon benoemd en besproken in het gesprek:

 • Het gebruik van de sporthal door zoveel mogelijk verenigingen is het doel.
 • Voor Loon is voorstander van een volwaardige sporthal. Wij wachten de onderbouwing af waarom dit niet mogelijk zou zijn en zullen dit dan opnieuw beoordelen. Deze onderbouwing moet in ieder geval zodanig zijn dat VoorLoon hiermee kan instemmen en kan uitleggen aan de Loonse bevolking..

Op dit moment wordt er in drie projectgroepen die bestaan uit mede dorpsbewoners, ambtenaren en deskundigen gewerkt aan het bouwontwerp, de infra rondom het gebouw en wordt er onderzocht hoe het dorpshuis in de toekomst beheerd zou moeten worden. Hierin wordt er door de stichting Dorpshuis Loon op Zand een positieve, constructieve bijdrage geleverd om alle bewoners van het dorp Loon op Zand te vertegenwoordigen.

Kiki Van Eijndhoven- Brekelmans draagt het stokje over aan Bram Nieuwenhuisen.

Kiki heeft er lang over moeten nadenken; het werk in de raad was immers leuk en van betekenis.

Tegelijkertijd was het ook heel veel werk. Teveel om te combineren met een jong gezin. En ten slotte hoort de prioriteit daar te liggen.

Gelukkig kon Bram Nieuwenhuisen de ruimte vinden om de plaats van Kiki over te nemen. Als fractieondersteuner heeft hij de weg in het gemeentehuis al goed leren kennen.

Met ingang van de eerstkomende raadsvergadering neemt Bram het stokje over van Kiki.

Wij bedanken Kiki voor haar jarenlange toewijding en geweldige inzet en inbreng voor VoorLoon.

En  tevens wensen wij Bram succes met zijn nieuwe rol.

Bestuur en Fractie VoorLoon

Communicatie inzake de Wetering

 

In het Brabants Dagblad van vandaag staat een artikel over de Wetering. In dit artikel wordt de suggestie gewekt dat VoorLoon akkoord is met het plan zoals dit door de portefeuillehouder gepresenteerd is. In ons betoog van afgelopen donderdagavond hebben we aangegeven dat we alleen akkoord kunnen gaan met dit voorstel indien aan een aantal belangrijke randvoorwaarden is voldaan. De tekst van onze inbreng in 1e termijn is hieronder cursief opgenomen. In de beantwoording van afgelopen donderdagavond door de portefeuillehouder is hier op dit moment nog onvoldoende invulling aangegeven, er zijn nog veel onduidelijkheden.
Daarnaast zijn er door onze fractie technische vragen gesteld waarvan de beantwoording begin volgende week zal plaatsvinden. Wij zijn als fractie ons aan het beraden op ons standpunt en gaan derhalve niet akkoord met het voorstel zoals dat momenteel voorligt. Indien er voldoende aanpassingen in doorgevoerd worden, via bijvoorbeeld een in te dienen amendement, dan kan dat ons standpunt beïnvloeden.
VoorLoon wil zo spoedig mogelijk een dorpshuis gerealiseerd zien waar onze inwoners recht op hebben, maar uiteraard gaat zorgvuldigheid voor snelheid.

Voor vragen kun je altijd terecht bij onze fractie via info@voorloon.nl

Tekst opiniërende vergadering 6 juli 2023
De fractie van VoorLoon is zeker positief dat er stappen worden gezet om te komen tot een nieuw
dorpshuis dat de inwoners van Loon op Zand verdienen en dat passend is voor de kern Loon op Zand.
Uiteraard hechten we er waarde aan dat het nieuwe dorpshuis zo snel als verantwoord is gerealiseerd
wordt. Wij vinden het van groot belang dat rekening wordt gehouden met de wensen van inwoners
en huidige en toekomstige gebruikers.
Het is de taak van de raad om kaders mee te geven bij de realisatie van dit project. Wij zijn er ons van
bewust dat het tegemoet komen aan de wensen van de gebruikers en inwoners en de gewenste
snelheid enerzijds en het meegeven van kaders anderzijds tegenstrijdig kan zijn.
Het voorliggende raadsvoorstel vormt naar onze mening een redelijke basis om tot een besluit te
kunnen komen maar naar de visie van onze fractie dienen er zeker zaken aangevuld, verduidelijkt en
aangepast te worden.
In eerste instantie zal ik ingaan op de kaders die naar onze mening meegegeven dienen te worden
aan het college om op deze wijze de taakstellende en controlerende taak die de gemeenteraad heeft
op een goede wijze in te kunnen vullen. Op basis van eerdere onderzoeken waar onder onderzoeken
van de rekenkamer en het recent uitgevoerde 213a onderzoek willen we nu nadrukkelijk deze kaders
benoemen en controleren.
Er wordt voorgesteld om het eerder verstrekte krediet in te trekken. Dat begrijpen we en daarmee
kunnen we instemmen echter er dient een nieuw financieel kader geformuleerd te worden waarbij
uitgangspunten dienen te zijn dat er uitgegaan wordt van een investeringskrediet inclusief BTW zodat
dit niet achteraf als een verrassing kan komen en de totale jaarlast mag het begrote bedrag in
beginsel niet overschrijden. Mocht in 2024 blijken dat het binnen de gestelde budgetruimte niet te
realiseren is dan zal de portefeuillehouder hier goedkeuring aan de gemeenteraad voor moeten
vragen. Hierna benoemen we andere kaders die naar onze mening zeker zo belangrijk zijn als de
financiële kaders.
In het plan van aanpak staat dat eerdere plannen waar mogelijk worden her en door gebruikt. Wij
nemen aan dat hiermee wordt bedoelt dat de wensen van de gebruikers vast liggen in het
programma van eisen, dat deze als vertrekpunt dienen voor de realisatie van het nieuwe gebouw
zodat er niet opnieuw met de verenigingen in gesprek hoeft te worden gegaan en dat daarmee recht
wordt gedaan aan de inbreng van alle verenigingen. Combinatie van gebruik is uiteraard iets dat
bekeken kan worden. Kan de wethouder dit bevestigen ?
In het plan van aanpak staat dat de landelijke inrichting tussen drie K’s wordt versterkt. Wij nemen
aan dat bedoelt wordt dat verbinding die bij het oude plan was aangegeven in takt blijft door een
gebouw neer te zetten dat naar buiten gericht is en de verbinding maakt met het Witte Kasteel en het
oranjeplein.
Het is ons niet duidelijk hoe zal worden omgegaan met parkeerplaatsen en buiten ruimte
In het plan van aanpak staat dat de gemeente de regierol bekleed en dat de project organisatie
regelmatig overlegt maar onafhankelijk opereert van de vrienden van de Wetering. Wij vragen
aandacht voor de in onze ogen zeer essentieële rol van burgerparticipatie en de positie daarin van de
stichting Dorpshuis i.o. . Er moet naar onze mening nu al nagedacht worden over de exploitatie in de
toekomst en hier zien we zeker een rol voor deze stichting weggelegd. Het lijkt ons daarom wenselijk
ze bij de planvorming te betrekken en ze een geformaliseerde positie te geven, bijvoorbeeld middels

het tekenen van een intentieverklaring. Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de
oorspronkelijke burgerparticipatie via de WPG dat middels deze stichting wordt voortgezet.
We vragen aandacht hoe om te gaan met tijdelijke huisvesting van gebruikers en daarmee
samenhangende kosten zoals huur, vervoer etc. Indien het onverhoopt langer duurt is het de
verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen dat de gebruikers tot moment van overgang
naar het nieuwe gebouw in de tijdelijke ruimte kunnen blijven en de kosten ten laste te brengen van
het project.
De wethouder heeft aangegeven dat er met alle partijen afstemming en overleg heeft
plaatsgevonden. Wij ontvangen berichten op basis waarvan wij voorlopig moeten concluderen dat
niet alle betrokken partijen dat als zodanig ervaren. In dit kader verwijs ik naar de brief van
hockeyclub Des en naar de informatie die één van de lagere scholen met de ouders heeft gedeeld
waarin gevraagd wordt mee te denken over het invullen van de gymlessen. Kan de wethouder dit
nader toelichten.
Daarnaast willen we een dringend beroep doen om te kijken of de sporthal zolang er nog niet
gesloopt hoeft te worden zolang mogelijk open kan blijven zodat de gymlessen daar kunnen
plaatsvinden. Op basis van recente contacten met Enexis is er mogelijk een tijdelijke voorziening te
realiseren zodat er in ieder geval verlichting mogelijk is in de huidige sportzaal zodat daar de
gymlessen doorgaan kunnen vinden. Is de wethouder bereid dit te onderzoeken ?
Graag ontvangen we de bevestiging dat het nu gepresenteerde plan van aanpak met communicatie
en planning nog actueel is. In dit kader wijzen we op de geluiden vanuit de provincie inzake
stikstofbeperkingen en op de brief van Enexis over de transportschaarste.
Wij roepen het college op om ons in het gehele proces doorlopend te blijven informeren.
Daarnaast roepen we het college op om in overleg met het presidium na te gaan of het toch mogelijk
is om de besluitvorming zodanig af te stemmen om het besluit in 2023 te kunnen nemen en in
niet in 2024.
VoorLoon is ten allen tijde bereid om te denken over oplossingen om te zorgen dat zo spoedig
mogelijk het nieuwe dorpshuis geopend kan worden, dat verdient Loon op Zand.

Coalitie akkoord – Download