Nieuws

VoorLoon weer in coalitie

Donderdag 16 juni 2022

Op donderdag 16 juni presenteerden VVD, Pro3, CDA en VOORLOON het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Na een periode van intensief en constructief overleg ligt er een akkoord op hoofdlijnen.

Een realistisch akkoord dat past binnen de nu bekende financiële en personele kaders.
Het akkoord heeft als titel: Met lef, gefocust op u

Binnen deze kaders zal – samen met inwoners – invulling gegeven worden aan het bestuursprogramma. Omdat niet alles in een keer kan, zullen daarbij ook prioriteiten gesteld worden.

De zelfstandigheid van de gemeente Loon op Zand wordt als uitgangspunt genomen, de daarbij behorende acties zullen in ieder geval onmiddellijk gestart worden. Immers: beloofd is beloofd: over 2 jaar wordt er geëvalueerd en gekeken of Loon op Zand op termijn een gezonde, zelfstandige gemeente kan blijven en er zijn tussentijdse meetmomenten.

VoorLoon is blij en trots weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te mogen dragen. Jan Brekelmans zal ook de komende periode namens onze politieke vereniging zitting nemen in het college.

In de raad worden de Loonse belangen behartigd door Hein Lommers en Kiki van Eijndhoven. Zij worden geholpen door onze 2 fractieondersteuners Willem Ligtenberg en Bram Nieuwenhuisen.

Citaat Hein Lommers:
We kijken als fractie met vertrouwen uit naar een goede samenwerking met raad en college en zijn verheugd invulling te geven aan de Loonse belangen in de Raad.

Via info@voorloon.nl kunt u altijd contact opnemen met onze fractie.

VoorLoon is blij met het voorliggende coalitieakkoord. Belangrijke programmapunten uit ons verkiezingsprogramma zijn daarin in goed onderling overleg opgenomen. De realisatie van een nieuw dorpshuis en de ondersteuning van ons Witte Kasteel zijn daarbij het meest tastbaar.

Bestuur VoorLoon

Coalitie akkoord – Download