Nieuws

Kiki Van Eijndhoven- Brekelmans draagt het stokje over aan Bram Nieuwenhuisen.

Kiki heeft er lang over moeten nadenken; het werk in de raad was immers leuk en van betekenis.

Tegelijkertijd was het ook heel veel werk. Teveel om te combineren met een jong gezin. En ten slotte hoort de prioriteit daar te liggen.

Gelukkig kon Bram Nieuwenhuisen de ruimte vinden om de plaats van Kiki over te nemen. Als fractieondersteuner heeft hij de weg in het gemeentehuis al goed leren kennen.

Met ingang van de eerstkomende raadsvergadering neemt Bram het stokje over van Kiki.

Wij bedanken Kiki voor haar jarenlange toewijding en geweldige inzet en inbreng voor VoorLoon.

En  tevens wensen wij Bram succes met zijn nieuwe rol.

Bestuur en Fractie VoorLoon

Communicatie inzake de Wetering

 

In het Brabants Dagblad van vandaag staat een artikel over de Wetering. In dit artikel wordt de suggestie gewekt dat VoorLoon akkoord is met het plan zoals dit door de portefeuillehouder gepresenteerd is. In ons betoog van afgelopen donderdagavond hebben we aangegeven dat we alleen akkoord kunnen gaan met dit voorstel indien aan een aantal belangrijke randvoorwaarden is voldaan. De tekst van onze inbreng in 1e termijn is hieronder cursief opgenomen. In de beantwoording van afgelopen donderdagavond door de portefeuillehouder is hier op dit moment nog onvoldoende invulling aangegeven, er zijn nog veel onduidelijkheden.
Daarnaast zijn er door onze fractie technische vragen gesteld waarvan de beantwoording begin volgende week zal plaatsvinden. Wij zijn als fractie ons aan het beraden op ons standpunt en gaan derhalve niet akkoord met het voorstel zoals dat momenteel voorligt. Indien er voldoende aanpassingen in doorgevoerd worden, via bijvoorbeeld een in te dienen amendement, dan kan dat ons standpunt beïnvloeden.
VoorLoon wil zo spoedig mogelijk een dorpshuis gerealiseerd zien waar onze inwoners recht op hebben, maar uiteraard gaat zorgvuldigheid voor snelheid.

Voor vragen kun je altijd terecht bij onze fractie via info@voorloon.nl

Tekst opiniërende vergadering 6 juli 2023
De fractie van VoorLoon is zeker positief dat er stappen worden gezet om te komen tot een nieuw
dorpshuis dat de inwoners van Loon op Zand verdienen en dat passend is voor de kern Loon op Zand.
Uiteraard hechten we er waarde aan dat het nieuwe dorpshuis zo snel als verantwoord is gerealiseerd
wordt. Wij vinden het van groot belang dat rekening wordt gehouden met de wensen van inwoners
en huidige en toekomstige gebruikers.
Het is de taak van de raad om kaders mee te geven bij de realisatie van dit project. Wij zijn er ons van
bewust dat het tegemoet komen aan de wensen van de gebruikers en inwoners en de gewenste
snelheid enerzijds en het meegeven van kaders anderzijds tegenstrijdig kan zijn.
Het voorliggende raadsvoorstel vormt naar onze mening een redelijke basis om tot een besluit te
kunnen komen maar naar de visie van onze fractie dienen er zeker zaken aangevuld, verduidelijkt en
aangepast te worden.
In eerste instantie zal ik ingaan op de kaders die naar onze mening meegegeven dienen te worden
aan het college om op deze wijze de taakstellende en controlerende taak die de gemeenteraad heeft
op een goede wijze in te kunnen vullen. Op basis van eerdere onderzoeken waar onder onderzoeken
van de rekenkamer en het recent uitgevoerde 213a onderzoek willen we nu nadrukkelijk deze kaders
benoemen en controleren.
Er wordt voorgesteld om het eerder verstrekte krediet in te trekken. Dat begrijpen we en daarmee
kunnen we instemmen echter er dient een nieuw financieel kader geformuleerd te worden waarbij
uitgangspunten dienen te zijn dat er uitgegaan wordt van een investeringskrediet inclusief BTW zodat
dit niet achteraf als een verrassing kan komen en de totale jaarlast mag het begrote bedrag in
beginsel niet overschrijden. Mocht in 2024 blijken dat het binnen de gestelde budgetruimte niet te
realiseren is dan zal de portefeuillehouder hier goedkeuring aan de gemeenteraad voor moeten
vragen. Hierna benoemen we andere kaders die naar onze mening zeker zo belangrijk zijn als de
financiële kaders.
In het plan van aanpak staat dat eerdere plannen waar mogelijk worden her en door gebruikt. Wij
nemen aan dat hiermee wordt bedoelt dat de wensen van de gebruikers vast liggen in het
programma van eisen, dat deze als vertrekpunt dienen voor de realisatie van het nieuwe gebouw
zodat er niet opnieuw met de verenigingen in gesprek hoeft te worden gegaan en dat daarmee recht
wordt gedaan aan de inbreng van alle verenigingen. Combinatie van gebruik is uiteraard iets dat
bekeken kan worden. Kan de wethouder dit bevestigen ?
In het plan van aanpak staat dat de landelijke inrichting tussen drie K’s wordt versterkt. Wij nemen
aan dat bedoelt wordt dat verbinding die bij het oude plan was aangegeven in takt blijft door een
gebouw neer te zetten dat naar buiten gericht is en de verbinding maakt met het Witte Kasteel en het
oranjeplein.
Het is ons niet duidelijk hoe zal worden omgegaan met parkeerplaatsen en buiten ruimte
In het plan van aanpak staat dat de gemeente de regierol bekleed en dat de project organisatie
regelmatig overlegt maar onafhankelijk opereert van de vrienden van de Wetering. Wij vragen
aandacht voor de in onze ogen zeer essentieële rol van burgerparticipatie en de positie daarin van de
stichting Dorpshuis i.o. . Er moet naar onze mening nu al nagedacht worden over de exploitatie in de
toekomst en hier zien we zeker een rol voor deze stichting weggelegd. Het lijkt ons daarom wenselijk
ze bij de planvorming te betrekken en ze een geformaliseerde positie te geven, bijvoorbeeld middels

het tekenen van een intentieverklaring. Op deze wijze wordt ook invulling gegeven aan de
oorspronkelijke burgerparticipatie via de WPG dat middels deze stichting wordt voortgezet.
We vragen aandacht hoe om te gaan met tijdelijke huisvesting van gebruikers en daarmee
samenhangende kosten zoals huur, vervoer etc. Indien het onverhoopt langer duurt is het de
verantwoordelijkheid van de gemeente om te zorgen dat de gebruikers tot moment van overgang
naar het nieuwe gebouw in de tijdelijke ruimte kunnen blijven en de kosten ten laste te brengen van
het project.
De wethouder heeft aangegeven dat er met alle partijen afstemming en overleg heeft
plaatsgevonden. Wij ontvangen berichten op basis waarvan wij voorlopig moeten concluderen dat
niet alle betrokken partijen dat als zodanig ervaren. In dit kader verwijs ik naar de brief van
hockeyclub Des en naar de informatie die één van de lagere scholen met de ouders heeft gedeeld
waarin gevraagd wordt mee te denken over het invullen van de gymlessen. Kan de wethouder dit
nader toelichten.
Daarnaast willen we een dringend beroep doen om te kijken of de sporthal zolang er nog niet
gesloopt hoeft te worden zolang mogelijk open kan blijven zodat de gymlessen daar kunnen
plaatsvinden. Op basis van recente contacten met Enexis is er mogelijk een tijdelijke voorziening te
realiseren zodat er in ieder geval verlichting mogelijk is in de huidige sportzaal zodat daar de
gymlessen doorgaan kunnen vinden. Is de wethouder bereid dit te onderzoeken ?
Graag ontvangen we de bevestiging dat het nu gepresenteerde plan van aanpak met communicatie
en planning nog actueel is. In dit kader wijzen we op de geluiden vanuit de provincie inzake
stikstofbeperkingen en op de brief van Enexis over de transportschaarste.
Wij roepen het college op om ons in het gehele proces doorlopend te blijven informeren.
Daarnaast roepen we het college op om in overleg met het presidium na te gaan of het toch mogelijk
is om de besluitvorming zodanig af te stemmen om het besluit in 2023 te kunnen nemen en in
niet in 2024.
VoorLoon is ten allen tijde bereid om te denken over oplossingen om te zorgen dat zo spoedig
mogelijk het nieuwe dorpshuis geopend kan worden, dat verdient Loon op Zand.

Coalitie akkoord – Download