Nieuws

 Nieuwe Wetering: Pas op de plaats, maar niet stil staan! – Info avond

Op dinsdagavond 1 november organiseerde VoorLoon een bijeenkomst om met de Loonse samenleving te spreken over de perikelen rondom het dorpshuis De Nieuwe Wetering. Zo’n 35 personen hadden de weg gevonden naar De Wetering.

Zoals bekend besloot het college in september tot een pas op de plaats voor dit belangrijke project.

De fractie van VoorLoon was erg verbaasd over dit plotselinge besluit en maakt zich zorgen over de consequenties daarvan.

Ook de Wetering Plan Groep is teleurgesteld en vraagt zich af welke rol men nog speelt (zie Rond de Toren nummer 16).

De bedoeling van de avond was om een korte schets te geven van de door VoorLoon ondernomen acties, maar vooral om van Loonse mensen te horen hoe nu verder gehandeld moest worden.

 

Aan de hand van een tiental stellingen werd daarover met de zaal gesproken.

Daar kwam – in grote lijnen het volgende uit.

 • Neem de huidige plannen voor het dorpshuis als uitgangspunt. Er zijn gesprekken gevoerd met (toekomstige) gebruikers en daarop zijn de plannen gebaseerd. Deze gesprekken overdoen levert geen nieuwe informatie en werkt vertragend.

 • Uitstel werd als een slechte zaak beschouwd. De boodschap: start het vervolgtraject zo snel mogelijk op!

 • Wanneer de huidige plannen door marktontwikkelingen duurder worden dan is dat vervelend, maar kan niet betekenen dat het dorpshuis aanmerkelijk wordt versoberd. Wel begrepen de aanwezigen dat middelen niet onbeperkt ingezet kunnen worden.

 • De plannen goedkoper maken door sommige (toekomstige) gebruikers uit te sluiten is geen optie.

 • Indien mogelijk kan er ook gefaseerd gebouwd worden.

 • De Nieuwe Wetering op een andere locatie is geen optie. Het dorpshuis hoort thuis in het centrum van Loon op Zand.

 • Als het lang gaat duren voordat er gestart wordt met de (ver)nieuwbouw dan moet de huidige Wetering goed en veilig gemaakt worden.

 • Zelfwerkzaamheid in De Nieuwe Wetering kan bijdragen aan onderlinge verbondenheid, maar kan niet verplicht worden. Als er voordelen te behalen zijn voor de gebruikers dan zal daarvoor meer animo zijn. Verwezen werd naar hoe dat vroeger ging in De Hoorn.

 • Het bestuur van De Nieuwe Wetering mag uit Loonse mensen bestaan, maar dat hoeft niet.

 

Daarnaast werd opgemerkt dat de precieze redenen om het traject plotseling stop te zetten onduidelijk bleef. Het college had aangegeven dat dit gedaan werd vanwege onduidelijkheid m.b.t. de oudbouw en de uiteindelijke kosten de belangrijkste oorzaken waren. Maar was deze rigoureuze stap dan nodig?

Sommigen vroegen zich af of de gemeente Loon op Zand wel in staat is dit soort projecten tot een goed einde te brengen. VoorLoon heeft het college gevraagd op korte termijn duidelijkheid te geven over het vervolgtraject. Voor iedereen is het belangrijk dat er weer perspectief is.

Verwacht wordt dat het college medio december 2022 met nadere informatie komt.

Op de vraag of VoorLoon uit de coalitie moet stappen als De Nieuwe Wetering uit zicht dreigt te raken waren de meningen verdeeld. Net zo vaak ja als nee!

 

Ondertussen zal VoorLoon doorgaan met het overtuigen van college en collega-raadsleden van de noodzaak van een goed dorpshuis in de kern Loon op Zand.

Niet voor niets was dat een speerpunt in ons verkiezingsprogramma.

 

Fractie en bestuur VoorLoon

 Nieuwe Wetering: Pas op de plaats, maar niet stil staan!

 

Op 20 september 2022 besloot het college ‘een pas op de plaats te maken’ m.b.t. het project ‘De Nieuwe Wetering’. D.m.v. een raadsinformatiebrief is de raad en de Wetering Plan Groep op de hoogte gesteld.

Ook de (toekomstige) gebruikers zijn geïnformeerd over de achtergronden van dit besluit. De precieze consequenties zijn op dit moment nog niet duidelijk. Zoals bekend is ‘De Nieuwe Wetering’ een speerpunt van VoorLoon.

Hoe moet het nu – wat VoorLoon betreft – verder?

Waarom besloot het college tot ‘een pas op de plaats’?

In de loop van juni werd duidelijk dat de bouwkosten hard bleven door stijgen. In het kader van het beheersen van de financiële risico’s heeft het college gedurende de vakantieperiode kritisch gekeken naar het plan in relatie tot het door de raad meegegeven taakstellend budget van € 9.600.000. Dit betekent concreet dat de aanbesteding wordt uitgesteld, totdat zekerheid bestaat over:

 • Haalbaarheid van het taakstellend budget ten opzichte van de nieuwbouw en renovatie sporthal

 • Bestemming oudbouw

 • De toekomstige projectstructuur

VoorLoon: ‘Pas op de plaats, maar niet stil staan!’

In het coalitieakkoord 2022-2026 is het focuspunt ‘De Nieuwe Wetering wordt geopend’ opgenomen. Uiteraard was dit een voorwaarde voor VoorLoon om deel te nemen aan deze coalitie. Dit focuspunt staat voor ons als een huis. De Nieuwe Wetering komt er dus als het aan ons ligt.

De onzekere economische situatie met sterke prijsstijgingen tot gevolg en de schaarste in materialen en menskracht vragen om nadere beeldvorming. Daarom hebben we wel begrip voor een korte pas op de plaats m.b.t. de aanbesteding van de vernieuwbouw.

In de tussentijd moet er dan wel hard gewerkt worden om een aantal zaken helder te krijgen, te weten:

 • Is het budget voldoende om alle activiteiten goed te huisvesten?
  Wat VoorLoon betreft is daarbij het programma van eisen, dat samen met de toekomstige gebruikers is opgesteld, uitgangspunt. Het kan niet zo zijn dat door de explosieve prijsstijgingen de Nieuwe Wetering uitgekleed wordt.

 • Kan het project binnen de huidige bouwmarkt gerealiseerd worden?

 • Hoe wordt de voortgang van de huidige activiteiten gewaarborgd?
  Het gaat daarbij om de tijdelijke huisvesting bij de vernieuwbouw, maar ook om de kwaliteit van de huidige (versleten) Wetering als daar voor nog lange tijd gebruik van wordt gemaakt.
  VoorLoon vindt dat alle activiteiten tot de opening van de nieuwbouw goed gehuisvest moeten zijn.

 • Op welke wijze worden gebruikers van de Nieuwe Wetering betrokken bij het toekomstig beheer en de exploitatie?

 • Welke zekerheden en onzekerheden zijn er?
  Neem die op in een helder overzicht om hierover stap voor stap – samen met de Wetering Plan Groep een besluit te nemen.
  Hierbij is de bestemming van de oudbouw een belangrijk punt.

VoorLoon dringt er bij het college op aan om nog dit jaar helderheid te verschaffen over het verdere verloop van het project De Nieuwe Wetering en daarover ook tussentijds in gesprek te zijn met de (toekomstige) gebruikers, de Wetering Plan Groep en de raad.

VoorLoon vindt dat een Nieuwe Wetering goede ruimte moet bieden aan alle activiteiten in ons kerkdorp!

Voor vragen kun je altijd terecht bij onze fractie via info@voorloon.nl

Op donderdag 16 juni presenteerden VVD, Pro3, CDA en VOORLOON het coalitieakkoord voor de periode 2022-2026. Na een periode van intensief en constructief overleg ligt er een akkoord op hoofdlijnen.

Een realistisch akkoord dat past binnen de nu bekende financiële en personele kaders.
Het akkoord heeft als titel: Met lef, gefocust op u

Binnen deze kaders zal – samen met inwoners – invulling gegeven worden aan het bestuursprogramma. Omdat niet alles in een keer kan, zullen daarbij ook prioriteiten gesteld worden.

De zelfstandigheid van de gemeente Loon op Zand wordt als uitgangspunt genomen, de daarbij behorende acties zullen in ieder geval onmiddellijk gestart worden. Immers: beloofd is beloofd: over 2 jaar wordt er geëvalueerd en gekeken of Loon op Zand op termijn een gezonde, zelfstandige gemeente kan blijven en er zijn tussentijdse meetmomenten.

VoorLoon is blij en trots weer bestuurlijke verantwoordelijkheid te mogen dragen. Jan Brekelmans zal ook de komende periode namens onze politieke vereniging zitting nemen in het college.

In de raad worden de Loonse belangen behartigd door Hein Lommers en Kiki van Eijndhoven. Zij worden geholpen door onze 2 fractieondersteuners Willem Ligtenberg en Bram Nieuwenhuisen.

Citaat Hein Lommers:
We kijken als fractie met vertrouwen uit naar een goede samenwerking met raad en college en zijn verheugd invulling te geven aan de Loonse belangen in de Raad.

Via info@voorloon.nl kunt u altijd contact opnemen met onze fractie.

VoorLoon is blij met het voorliggende coalitieakkoord. Belangrijke programmapunten uit ons verkiezingsprogramma zijn daarin in goed onderling overleg opgenomen. De realisatie van een nieuw dorpshuis en de ondersteuning van ons Witte Kasteel zijn daarbij het meest tastbaar.

Bestuur VoorLoon

Coalitie akkoord – Download