Programma 2022-2026 ‘Voor Loon’

 

Inleiding

 

‘Voor Loon’ wil de kwaliteit van de samenleving op peil houden. Daarvoor is het nodig om er samen de schouders onder te zetten. Iedereen die dat kan draagt een steentje bij. Voor wie dat nodig heeft is er een goed vangnet.

Als wij burgers en instellingen vragen om mee te werken en verantwoordelijkheid te dragen, moeten wij hen ook de mogelijkheid bieden om mee te denken en te beslissen.
Dat betekent dat de processen m.b.t. communicatie, informatievoorziening en besluitvorming dat mogelijk maken.

 

‘Voor Loon’ is er trots op dat er – mede door de inzet van onze fractie – de afgelopen jaren veel gebeurd is in en om ons kerkdorp:

 • De Wetering staat op punt vernieuwd te worden
 • Het Witte Kasteel krijgt subsidie
 • Het consultatiebureau blijft in Loon op Zand
 • Er is een veilige fietsstraat aangelegd tot de Loonse Molenstraat (met vooralsnog een voetpad tot bij Manege Van Loon)
 • De licht- en luchtkwaliteit van onze basisscholen wordt verbeterd via het project ‘Frisse Scholen
 • Er is een speelveld voor de jeugd gerealiseerd nabij De Kuip
 • Het centrum van Loon op Zand is vergroend
 • Er zijn strakke afspraken gemaakt om verkeersoverlast t.g.v. De Efteling te voorkomen’
 • Er zijn fors wat woningen gebouwd in het plan Molenwijck-Zuid en er liggen plannen voor (sociale) woningbouw in Salmrijck

 

Goede ontwikkelingen!
Een goed leefklimaat is volgens ons de basis voor een gezonde samenleving.

Om ervoor te zorgen dat de dorpen zich kunnen blijven ontwikkelen en dat het ‘goed wonen’ blijft in onze gemeente wil ‘Voor Loon’ zich ook in de beleidsperiode 2022-2026 inzetten.

De belangrijkste punten worden in dit programma benoemd.

  

Bestuur en Dienstverlening

 

Bestuur en organisatie

In Loon op Zand is het goed wonen!

We zijn omringd door mooie natuur en binnen onze kernen is een breed aanbod van sport- en vrijetijdsverenigingen en evenementen die voor verbinding en levendigheid zorgen.

Daarnaast is de gemeente goed bereikbaar via de N261/F261 en liggen we in het Hart van Brabant, waardoor ‘stadse’ voorzieningen op een steenworp afstand liggen.
De nabijheid van natuur zorgt voor voldoende mogelijkheden voor ontspanning.

Loon op Zand, zelfstandig tenzij….

Vooralsnog spreekt ‘Voor Loon’ de voorkeur uit om als zelfstandige gemeente de toekomst in te gaan.

Binnen een gemeente met de omvang van Loon op Zand is het bestuur meer bereikbaar en tellen de afzonderlijke kernen echt mee.

Dorpse cultuur en behoud van de groene omgeving zijn waarden die onzes inziens minder passen bij een grootschalige gemeente.
Een plek voor jong en oud om zich te vestigen en te blijven wonen!

‘Voor Loon’ wil dat de gemeente Loon op Zand zelfstandig blijft onder de uitdrukkelijke voorwaarden dat:

 • De dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven moet op orde zijn
 • De ambtelijke organisatie moet haar taken voldoende kunnen uitvoeren
 • De financiën moeten op orde zijn
 • Er moet ruimte blijven voor het invullen van ambities (in aanvulling op de wettelijke taken)

Om ervoor te zorgen dat dit proces zorgvuldig en systematisch verloopt moet er bij de start van de komende beleidsperiode een stuurgroep (bestaande uit raadsleden, burgers en instellingen) worden ingesteld die aan de hand van mijlpalen en toetsingscriteria – niet vrijblijvend – bepaalt of we op de goede weg zijn. Het rapport ‘Bestuurlijke toekomst Loon op Zand’ van Berenschot is daarbij het uitgangspunt. Diverse vergelijkingsonderzoeken kunnen daarbij betrokken worden (‘Waar staat je gemeente’, cliëntervaringsonderzoeken WMO en Jeugd)

Als blijkt dat Loon op Zand niet zelfstandig kan blijven, legt ‘Voor Loon’ de mogelijke opties – goed gedocumenteerd – voor aan de samenleving. Dat hebben wij tijdens de vorige verkiezingen beloofd en daar mag u ons aan houden!

De gemeente heeft aan de omvangrijke hervormingen op het gebied van zorg en welzijn inhoudelijk goed invulling gegeven.

Herindeling is vaak genoemd, maar is dat levert gemeenten in het algemeen geen financiële voordelen op. Vaak genoemde problemen zijn niet uniek voor Loon op Zand. Veel gemeenten kampen daarmee vanwege onvoldoende Haagse financiering.

‘Voor Loon’ vindt dat Loon op Zand vooralsnog zelfstandig kan zijn.
Als de mijlpalen behaald worden en aan de toetsingscriteria wordt voldaan, dan blijft Loon op Zand zelfstandig. Zo niet: dan zullen we – vanuit het perspectief ‘wat is goed voor de inwoners’ andere mogelijkheden in beeld brengen.

Daarbij worden alle opties opengehouden (Samenwerking of fusie met de gemeente Tilburg zal – vanwege de actualiteit in Loon op Zand – uitdrukkelijk in beeld worden gebracht).

Als er op enig moment toch sprake is van herindeling gaan wij een enquête houden om te peilen naar welke gemeente de voorkeur van onze inwoners uitgaat.

Iedere kern moet deze keuze zelf kunnen maken.

Om als zelfstandige gemeente de huidige en nieuwe taken goed te blijven doen is intensieve samenwerking in Hart van Brabant en de Langstraat noodzakelijk.

‘Voor Loon’ wil de diensten voor inwoners dichtbij organiseren; waar mogelijk op dorpsniveau.

In samenspraak met alle fracties is het initiatief om alle inwoners mee te laten doen groots opgepakt in 2017 in de vorm van ‘Samen Loont’.

Dit moet nog beter opgepakt worden door op maat in gesprek te gaan. Een burgerpanel is daarbij een vereiste. De gemeente moet voortdurend met de inwoners in gesprek zijn.

Belangrijke uitgangspunten om mee te kunnen doen zijn:

 • Tijdige en duidelijke informatie
 • Voorlichting
 • Voldoende gelegenheid om mee te denken
 • Open en eerlijke samenspraak
 • Burgerinitiatieven omarmen en mogelijk maken.

‘Voor Loon’ wil de inwoners mee laten doen en mee laten praten bij nieuwe plannen voordat deze definitief zijn. Zo kunnen inwoners meebeslissen over hun eigen wijk en buurt.

Met het beschikbaar stellen van een wijkbudget voor de inwoners kan geëxperimenteerd worden met ‘zelfbestuur’ [samen werken aan de wijk/ burendag]

 

Openbare orde en veiligheid

Ook onze gemeente heeft te maken met (ondermijnende) criminaliteit. Criminele organisaties moeten in onze gemeente geen voet aan de grond krijgen of houden.

Met de instelling van een leerstoel ‘ondermijning’ aan de universiteit van Tilburg hopen wij meer inzicht te krijgen m.b.t. een effectieve bestrijding.

Daarnaast is voldoende ambtelijke capaciteit nodig voor controle en handhaving.
Daarbij mag ook een beroep gedaan worden op de signalerende functie van de inwoners.

Veiligheid voor onze inwoners en bedrijven staat hierbij voorop!

‘Voor Loon’ onderschrijft het manifest van 36 burgemeesters (o.a. Hanne van Aert) waarin de weg naar een doeltreffendere aanpak [Pak en pluk de criminelen, breek de gouden roltrap af, Legaliseer softdrugs, Mobiliseer de samenleving] van de ondermijnende criminaliteit wordt geschetst.

Veiligheid op straat en in de eigen woonomgeving is belangrijk.
Investeringen in goede begeleiding in het jeugd- en jongerenwerk en verenigingen dragen bij aan een goed sociaal klimaat. De saamhorigheid wordt hierdoor bevorderd. Dat leidt tot betere sociale controle en minder overlast.

Om escalatie van problemen te voorkomen is het goed snel en goed te reageren. Het moet voor iedereen duidelijk zijn waar problemen gemeld kunnen worden.

‘Voor Loon’ wil daarom een goede bereikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent. Buurtpreventieteams vervullen hierbij ook een belangrijke rol en deze moeten daarom actief ondersteund worden door de gemeente.

 

 Gemeenschappen

 

Onderwijs

Binnen elke kern moeten voldoende, kwalitatief goede scholen zijn.

De schoolgebouwen moeten duurzaam (CO2-neutraal) zijn en voldoen aan de nieuwste eisen m.b.t. het binnenklimaat (voldoende frisse lucht). Dat kan door het project ‘Frisse Scholen’. De scholen in het kerkdorp Loon op Zand zullen in 2021 en 2022 ‘fris’ zijn.

 

Sport, cultuur en welzijn

De bezuinigingen van enkele jaren geleden hebben voor sommige verenigingen ernstige gevolgen gehad. Gelukkig is er nog geen vereniging hierdoor ‘omgevallen’, maar voor een aantal is de grens nu echt bereikt.

‘Voor Loon’ wil met verenigingen in gesprek zijn om te helpen zoeken naar oplossingen voor problemen waarmee verenigingen en vrijwilligers te maken hebben.

Verenigingen kunnen elkaar ook diensten bewijzen. Het wiel hoeft niet door iedere vereniging uitgevonden te worden. Verenigingen moeten maatjes van elkaar zijn en geen concurrenten.

De gemeente moet deze uitwisseling faciliteren met de inzet van de vrijwilligerscoördinator.

Uno Animo heeft plannen voor een kunstgrasveld. Wij willen de mogelijkheden voor garantstelling bij financiering daarvan onderzoeken.

Deelname aan verenigingen moet voor jeugd betaalbaar blijven. De ‘Samen Loont-pas’ helpt daarbij, maar ook verenigingen zelf kunnen kijken op welke wijze ze hun vereniging bereikbaar houden voor de jeugd.

Verenigingen zijn mede het fundament van prettig wonen in een gemeente. Het brengt reuring en gezelligheid en heeft in veel gevallen een groot maatschappelijk belang.

Verenigingen zullen van ‘Voor Loon’ altijd de wind in de rug voelen!

‘Voor Loon’ vindt dat verenigingen die WMO-gerelateerde activiteiten organiseren, ook uit deze pot gesubsidieerd moeten worden.

De historische gebouwen in onze gemeente verdienen onze aandacht. Ook in financiële zin zal de gemeente daarbij verantwoordelijkheid moeten nemen.

Met alleen zeggen dat we het erg mooi vinden komen we er niet. Adel verplicht!

Dankzij heel veel vrijwilligers worden de gebouwen in stand gehouden. Het Witte Kasteel is een voorbeeld van burgerparticipatie, indien nodig horen daar ook euro´s bij.
Beeldbepalende panden (waaronder kerkgebouwen) mogen niet verloederen.

Mede dankzij ‘Voor Loon’ zijn hiervoor de afgelopen jaren gelden beschikbaar gesteld. Wij gaan ervoor dat deze ondersteuning blijft.

  

Evenementen

Het beleid en de regelgeving rondom het organiseren van evenementen moet eenvoudig en hanteerbaar zijn.

Evenementen dragen bij aan de sociale samenhang binnen een kern.
Het is daarom belangrijk om geen onnodige blokkades op te werpen die de organisatie hiervan moeilijk maken.
De Kasteelweide moet het evenemententerrein van Loon op Zand blijven. Gelegen in het hart van het dorp is deze daar juist voor ingericht. Beperking van de gebruiksmogelijkheden wijzen wij af.

 

Zorg

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de veranderingen op het gebied van de Participatiewet, de jeugdzorg en de wet op langdurige zorg (AWBZ) hebben het zorgveld aanzienlijk veranderd de afgelopen jaren en maakte de gemeente verantwoordelijk voor een groot gedeelte van deze zorg. Onze gemeente was hier goed op voorbereid, waardoor we hier tijdig op in konden spelen. De zorg voor eenieder is één van de pijlers van onze samenleving en verdient dan ook topprioriteit binnen onze gemeente.

Door maatwerk voor elke doelgroep [ouderen, jongeren, mensen met een beperking, mantelzorgers], moeten onze inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

‘Voor Loon’ wil dat de zorg voor iedereen toegankelijk blijft en dat de gemeente in staat is om iedere inwoner van de juiste zorg te voorzien. Wat betekent dat concreet?

 • Mantelzorgers verrichten een belangrijke, maar zware taak.
  De gemeente ondersteunt mantelzorgers maximaal en zorgt ervoor dat inwoners in staat worden gesteld om de mantelzorg goed uit te kunnen voeren. Door maatwerk te leveren staat de gemeente naast mensen en helpt ze op weg.
 • Wanneer een inwoner zorg nodig heeft kan deze blijven rekenen op het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. Deze werkwijze moet wat ‘Voor Loon’ betreft de basis blijven van de aanvraag van zorg.
 • Binnen elke wijk (Loon op Zand, Kaatsheuvel-Oost en – West) is een wijkfunctie. De gemeente organiseert die zorg centraal maar ook dichtbij. Hierin spelen de wijkcentra een belangrijke rol, maar ook de verzorgingshuizen en de ondersteuning van de wijkverpleging. Zorg aan huis zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen.
 • Mede dankzij ‘Voor Loon’ is het consultatiebureau voor Loon op Zand behouden. Dat moet ook zo blijven. Het liefst zien wij dat in relatie met de Wetering.
 • Omdat iedere zorgvraag eigen oorzaken heeft en daardoor anders kan zijn is maatwerk het uitgangspunt. Dat vraagt om medewerkers met een mensgerichte houding die het welzijn van mensen centraal stelt.
 • De jeugd- en jongerenwerkers spelen een belangrijke rol in de schakel tussen het onderwijs en het gezin. Daarnaast ondersteunen zij ook de jongerencentra in onze gemeente. Zij dienen zichtbaar te blijven op straat, op school en in de jongerencentra om zo vroeg te kunnen signaleren welke jongeren buiten de boot dreigen te vallen. ‘Voor Loon’ vindt daarom dat er niet verder bezuinigd mag worden op het jeugd- en jongerenwerk.
 • Armoede is een groeiend probleem, ook in onze gemeente. ‘Voor Loon’ vindt dat de portemonnee van een inwoner niet bepalend mag zijn voor de toegang tot gemeentelijke voorzieningen en voor deelname aan het verenigingsleven. Hiervoor is een armoedebeleid nodig dat hierop blijft anticiperen. ‘Voor Loon’ heeft hier in het verleden een belangrijke rol in gespeeld (o.a. door de instelling van de ‘Samen Loont-pas’) en dat mag u ook in de komende tijd verwachten van ‘Voor Loon’
 • ‘Voor Loon’ vindt dat iedereen mee moet kunnen doen doordat niemand aan de zijlijn blijft staan. Het principe van ‘de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten’ is uitgangspunt.

Wat ons betreft mag de tegemoetkoming via deze pas weer omhoog, blijft deze vrij besteedbaar, is de aanvraag eenvoudig en moet deze zonder veel poespas volledig beschikbaar komen.

 

Voorzieningen

 

Dorpshuis [Nieuwe Wetering]

‘Voor Loon’ staat aan de basis van deze ontwikkeling en voelt zich verantwoordelijk voor de realisatie van het dorpshuis. Bijna is het zover dat de eerste stenen voor een volwaardig dorpshuis voor de kern Loon op Zand gelegd worden.
Loon op Zand verdient een dorpshuis waar inwoners en verenigingen zich thuis voelen.

Wij zullen ervoor waken dat De Nieuwe Wetering daadwerkelijk het bruisend middelpunt wordt van Loon op Zand, waardoor de samenwerking en saamhorigheid binnen de Loonse gemeenschap een extra impuls krijgt.
Zowel het gebouw, het beheer en het bestuursmodel moeten dit faciliteren. Een verenigingsmodel – met voldoende ondersteuning – staat daarbij aan de basis.

 

Speel en sportvoorzieningen in de wijk

Buiten spelen is belangrijk voor de beweging van kinderen en voor de levendigheid in de buurt. Hiervoor zijn veilige speel- en sportterreinen nodig.
‘Voor Loon’ vindt dat er in elke buurt een speelvoorziening aanwezig dient te zijn.

Bij aanpassingen en vernieuwingen moet de buurt samen met de gemeente de inrichting kunnen bepalen.

 

Middenstand

We mogen ons gelukkig prijzen met een gevarieerd aanbod van winkels. Vooral voor de ouderen is het belangrijk dat winkels binnen loopafstand bereikbaar zijn. Dat aanbod staat echter voortdurend onder druk.

Leegstand van winkelpanden moet worden tegengegaan. Gesprekken met verhuurders van deze panden kunnen een oplossing brengen. De gemeente moet ervoor zorgen dat het aangenaam en rendabel is om in onze gemeente een winkel te hebben.

 

Participatie

Met Baanbrekers heeft Loon op Zand, samen met Heusden en Waalwijk, een goed functionerend werkbedrijf en uitkeringsinstantie.

Het blijft belangrijk de kwaliteit van de dienstverlening in stand te houden, waarbij mensgerichtheid en volwaardig meedoen uitgangspunt is.

Niet de regelgeving, maar de mens, is het uitgangspunt!

 

Omgeving en economische ontwikkeling

 

Omgeving

 

Openbare ruimte

Wanneer Oisterwijk zich de ‘parel in het groen’ noemt, dan is onze gemeente wat ‘Voor Loon’ betreft de ‘diamant in het groen’.

Loon op Zand aan de rand van een nationaal park, Kaatsheuvel met het typische slagenlandschap en polders en het sterk agrarische De Moer maken van onze gemeente een prachtige mix op de grens van zand en klei.

De wereld om ons heen is prachtig. Dat willen wij ook zo houden. Daarvoor is het nodig dat we kiezen voor duurzame oplossingen in de juiste balans tussen toerisme en de zorg voor de natuur als toeristische trekpleister.

‘Voor Loon’ wil dat de gemeente Loon op Zand zich gaat ontwikkelingen tot een gemeente waarin duurzaamheid een tweede natuur is.
Daarbij zijn een aantal zaken van belang.

 • De kwaliteit van het openbaar groen in de gemeente moet verbeterd worden. Met name het niveau van het openbaar groen bij de toegangen van onze kernen moet passend zijn bij een ‘toeristische gemeente’.
 • Extra investering in het openbaar groen in de wijken is noodzakelijk. Waar mogelijk kan samenwerking gezocht worden met inwoners.

‘Voor Loon’ wil de vestiging van een mestfabriek op De Spinder tegengaan. Deze heeft een nadelige invloed op de nabijgelegen natuurgebieden. Loon op Zand moet er – samen met anderen – bij de provincie op aandringen dat de reeds verleende vergunning wordt ingetrokken.
Eventuele uitbreiding van het windmolenpark mag vanwege de nabijheid van de kern Loon op Zand niet gebeuren op Loons grondgebied.

 

Verkeersveiligheid en bereikbaarheid.

 

Verkeersveiligheid

Wij zijn het harde rijden in de 30-km zones meer dan beu. De politie moet hiertegen streng optreden. Verbaliseren is – denken wij – de enige mogelijkheid om de automobilist tot een ander gedrag te bewegen.

De gemeente moet oog blijven houden voor ouderen en gehandicapten zodat ook zij zich makkelijk en veilig door onze gemeente kunnen bewegen.

Nog te veel trottoirs en oversteekplaatsen zijn ongeschikt voor de mindervalide inwoner. ‘Voor Loon’ vindt dat de komende jaren geïnvesteerd moet worden om de straten voor iedereen toegankelijk te houden.

Het gehandicaptenplatform moet betrokken worden bij zowel grootschalige aanpassingen als incidenteel reparatiewerk.

De verkeersveiligheid rondom scholen en op de belangrijkste toegangswegen naar school vraagt – gekoppeld aan een goede verkeerseducatie – voortdurend de aandacht.

 

Voetpad Kloosterstraat/ bereikbaarheid duinen.

Op aandringen van ‘Voor Loon’ is het fietsvoetpad (fietsstraat) vanaf de Kloosterstraat tot aan de Molenstraat aangelegd.

Wij vinden het jammer dat het voetpad niet tot aan de Loonse Molenstraat is doorgetrokken. Door de mogelijkheden en kosten van grondverwerving in beeld te brengen blijven wij erop aandringen dat dit alsnog gebeurt.

Met goede bewegwijzering – op maat voor de verschillende weggebruikers – kan de toerist de weg langs de mooiste en veiligste route gewezen worden.

 

Eftelingverkeer

De een zijn vertier mag niet de overlast van de ander zijn. De Efteling is onze grootste werkgever. Dat wil niet zeggen dat we alle overlast voor lief moeten nemen.

Door de invoering van wisselstroken op de Europalaan is Kaatsheuvel is de verkeersoverlast nagenoeg volledig teruggedrongen.
Door de uitbreidingsplannen kan de verkeersoverlast weer toenemen. De voorgestelde maatregelen ten zuiden van ons kerkdorp en de incidentele toegang via de Heideweg mogen er niet toe leiden dat het kerkdorp weer slecht bereikbaar wordt. Zou dat wel zo zijn, dan moet het bezoekersaantal beperkt worden.
‘Voor Loon’ heeft hieraan harde eisen gesteld en zal erop toezien dat de Bergstraat – ook op drukke dagen – bereikbaar blijft voor inwoners, bezoekers en ondernemers.

Parkeren moet op het terrein van de Efteling gebeuren.

 

Openbaar vervoer

Goed, gevarieerd en milieuvriendelijk openbaar vervoer is belangrijk.

Hiermee kan tegemoetgekomen worden aan de specifieke vervoersbehoefte van mensen met een mobiliteitsbeperking. De regiotaxi biedt vervoer van deur naar deur. Met dit specifiek vervoer is mobiliteit voor grote groepen bereikbaar.
Dit en de inzet van deelvervoer biedt ook de mogelijkheid om de eigen auto minder te gebruiken. Dit levert milieuwinst op.
Er moet actief gezocht worden naar de (extra) inzet van bij Loon op Zand passende vormen van deelvervoer die het vervoer van deur tot deur stimuleren (bijvoorbeeld: regiotaxi, automaatje, deelauto, deelscooter).

 

Duurzaamheid

De uitbreiding van De Efteling is voor onze gemeente een belangrijke ontwikkeling met veel positieve impact op de gemeentelijke economie. Uitbreiding van het park is volgens ‘Voor Loon’ echter alleen mogelijk als daarbij de identiteit van het landschap rondom het park behouden blijft.

Als er door deze ontwikkelingen natuur verdwijnt zal De Efteling moeten zorgen voor voldoende natuurcompensatie.

De Efteling is volgens ‘Voor Loon’ niet alleen de ‘hoeder van sprookjes’, maar ook van de omgeving rondom het park.

Wij blijven scherp toezien op de juiste balans tussen het versterken van de economie (met De Efteling als grootste speler) en de individuele belangen van inwoners van ons kerkdorp.

 • In het nieuwe dorpshuis in het kerkdorp Loon op Zand dient aandacht te zijn voor natuureducatie over onze omgeving voor zowel toeristen als inwoners. Bewustzijn van de bijzondere groene omgeving draagt volgens ‘Voor Loon’ bij aan een grotere zorg voor die groene omgeving.
  De bibliotheek kan hierbij een belangrijke educatieve meerwaarde zijn.
 • Bij de inkoop van gemeentelijke voertuigen en materieel moet duurzaamheid het uitgangspunt zijn. ‘Voor Loon’ vindt dat de gemeentelijke voertuigen zo min mogelijk – liever zelfs geen – fossiele brandstoffen moeten gebruiken.
 • De gemeente moet bedrijven die laadstations voor elektrische voertuigen willen bouwen stimuleren en faciliteren.
 • Met de aanleg van de snelfietsroute F261 is het gebruik van vervoer per fiets bevorderd en het autogebruik teruggedrongen.
  Het is nu zaak het hele fietspadennet onder de loep te nemen en waar nodig fietsvriendelijker te maken.
  Het mes snijdt dan aan twee kanten: inwoners zullen nog meer gebruik maken van de fiets en voor toeristen is het een stimulans om onze gemeente te bezoeken.
 • De gemeente mag geen proefboringen naar schaliegas toestaan binnen onze gemeentegrenzen.
 • Initiatieven die duurzaam energiegebruik bevorderen moeten gestimuleerd en ondersteund worden [binnen de nieuwe omgevingswet vanuit de insteek: ‘ja, het mag, mits…’]
 • Energiecoöperaties (zoals bijvoorbeeld EcLoZ) leveren een bijdrage aan het milieubewustzijn van inwoners en het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Zij moeten actief betrokken worden bij de energietransitie.
 • Een financiële prikkel kan bevorderen dat inwoners hun afval beter scheiden. Deze moet opgenomen worden in het afvalstoffenbeleid.
 • Duurzaamheidsmaatregelen betalen zich op termijn vaak terug. De voorinvestering kan een probleem zijn. Met goedkope, gegarandeerde leningen kunnen inwoners met minder financiële armslag toch meedoen.

 

Wonen

In Loon op Zand is het goed wonen! We zijn omringd door natuurgebieden en binnen onze kernen is een breed aanbod van sport- en vrijetijdsverenigingen en evenementen die voor verbinding en levendigheid zorgen binnen onze kernen. Daarnaast is de gemeente goed bereikbaar via de N261/F261 en liggen we in het Hart van Brabant, waardoor ‘stadse voorzieningen’ op een steenworp afstand liggen. Redenen genoeg dus voor jong en oud om zich in onze gemeente te vestigen en hier te blijven wonen. Welke rol speelt ‘Voor Loon’ daarin?

 

Woningmarkt

‘Voor Loon’ vindt het belangrijk dat de woningmarkt daarop inspeelt en bereikbaar blijft voor iedere generatie. Wat gaan we daarvoor doen?

 • We willen dat procedures voor het aanvragen van een vergunning voor bouw- en verbouwplannen van inwoners die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, eenvoudiger en sneller worden en dat de gemeente hiervoor ruimte maakt binnen de bestemmingsplannen.
 • De gemeente moet bij inbreidingslocaties meer rekening houden met een bepaalde hoeveelheid woningen voor starters op de woningmarkt. Hierbij horen ook gemeentelijke gronden waarop CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) projecten mogelijk moeten zijn.
  Jongeren hebben immers de toekomst en zijn onmisbaar voor het levendig houden van onze kernen.
  De gemeente moet daarom bindende eisen stellen aan projectontwikkelaars en goede prestatieafspraken maken met de woningstichting.
  Indien nodig kan ook de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (raadsbesluit waarbij gemeente grond in eigendom krijgt in plaats van een projectontwikkelaar) worden ingezet.
 • In de zuid-west hoek van Loon op Zand (o.a. Van Lier) kan woningbouw plaatsvinden. Deze locatie moet zo snel mogelijk in ontwikkeling gebracht worden.
  Daarnaast moet actief gezocht worden naar extra bouwlocaties. Daarmee ben je voorbereid op de toekomst en behoud je de regierol.
 • Het aanbod van woningen (huur en koop) moet divers zijn. Daarbij moet extra aandacht gegeven worden aan betaalbare woningen en starters.
 • De nieuwe woonvisie 2022 biedt handvatten om e.e.a. beleidsmatig goed te verankeren. Wat ons betreft zou deze woonvisie moeten worden uitgebouwd tot een woonzorgvisie.

 

Economische ontwikkeling

 

Toerisme

Meer dan 60% van onze inwoners is werkzaam in een bedrijf dat gekoppeld is aan toerisme. Onze gemeente heeft als speerpunt toerisme.
Met het Regionaal Bureau voor Toerisme De Langstraat blijft de gemeente deze belangrijke economische motor faciliteren.

We moeten ervoor zorgen dat de regelgeving op het gebied van toerisme hanteerbaar blijft. Maak het ondernemers makkelijk om te ondernemen.

We moeten denken in oplossingen en niet in regeltjes!

 

Bedrijventerrein De Hoogt

Het verkeer op De Hoogt is niet ideaal. ‘Voor Loon’ gaat voor de meest veilige oplossing [extra ontsluiting bij van Salm-Salmstraat] voor de ondernemers en de bewoners van het kerkdorp. Beiden moeten zich veilig voelen.

Het wordt tijd dat hierover knopen worden doorgehakt.

 

Financiën

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Behoud van kwaliteit van de samenleving staat voorop
 • Wij gaan voor: een financieel gezonde gemeente, een betaalbare gemeente – ook voor mensen met een krappe beurs – en een gemeente die verder durft te investeren in de toekomst. Voorkom afbraak van de samenleving!
 • Bij het op peil houden/brengen van de gemeentelijke financiën wordt altijd eerst gekeken naar mogelijke besparingen in de bedrijfsvoering en beleidsmatige aanpassingen.
  Inwoners worden waar mogelijk ontzien.
 • De begroting moet ruimte bieden voor nieuw beleid.
 • ‘Voor Loon’ wil de gemeentelijke lasten niet verhogen.